Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

No Beardless Men VOF BTW BE 0668.752.048

Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 4/3 2440 Geel België

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten, de daaruit vloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen No Beardless Men VOF (hierna “No Beardless Men”, BTW BE 0668.752.048, Kerkstraat 4/3, 2440 Geel) en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende betrokken partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden die van de opdrachtgever en/of een derde uitgaan. Andere voorwaarden dan deze zijn slechts aan No Beardless Men tegenstelbaar indien die uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden. Wanneer No Beardless Men een clausule/artikel van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden die in haar voordeel gestipuleerd werd, niet toepast, kan dit niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zijn recht om er zich op te beroepen. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden tasten in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan, welke derhalve volledig van toepassing blijven. De overeenkomst en de door No Beardless Men verleende rechten daarin zijn niet overdraagbaar door de klant aan een derde zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming hiertoe gegeven door No Beardless Men. Onze algemene voorwaarden kunnen steeds geconsulteerd worden via onze website www.nobeardlessmen.be.

Artikel 2. Offertes en orderbevestiging

2.1. De offertes van No Beardless Men gelden slechts ten titel van inlichting en binden No Beardless Men slechts indien en voor zover zulks door No Beardless Men uitdrukkelijke en schriftelijk is vermeld.

2.2. Alle offertes, facturen en overeenkomsten van No Beardless Men zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

2.3. Elke order van de opdrachtgever bindt de opdrachtgever, doch No Beardless Men zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van de order door No Beardless Men. Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging dienen door de opdrachtgever aan No Beardless Men kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na de orderbevestiging. De nieuwe overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.4. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden, tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht No Beardless Men bijgevolg niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Grafisch werk

3.1. Specifiek inzake grafisch werk behoudt No Beardless Men zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling vanwege de opdrachtgever. Inzake ontwerpopdrachten wordt na mondelinge of schriftelijke goedkeuring van het ontwerp door de opdrachtgever de bestelling als afgerond beschouwd.

3.2. Ontwerpopdrachten omvatten een basisontwerp inclusief twee en maximaal drie correctierondes. Bijkomende aanpassingen en correcties worden aangerekend aan het uurtarief overeengekomen op de offerte.

3.3. Alle prijzen zijn gebaseerd op basis van digitaal aangeleverde – gecorrigeerde – teksten, logo’s en foto’s in de juiste (hoge) resolutie.

3.4. Eventuele aanpassingen aan teksten, logos, foto’s na het afgesproken aantal correctierondes worden aangerekend aan het uurtarief overeengekomen op de offerte. Het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal wordt tot één maand na factuurdatum bewaard.

3.5. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd en in geen geval kan No Beardless Men hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 4. Afwijkingen

4.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

4.2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

Artikel 5. Digitale tools voor optimalisatie en automatisatie

5.1. No Beardless Men ontwikkelt digitale tools die op maat van de opdrachtgever en zijn specifieke doeleinde uitgewerkt worden. De digitale tools kunnen bestaan uit een uitwerking van concrete werkprocessen gebruikmakend van bestaande software pakketten, custom scripts of custom software applicaties. Indien er wordt overeengekomen tussen de opdrachtgever en No Beardless Men om gebruik te maken van software programma’s die een geldige (i.e. eventueel betalende) licentie vereisen, is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze geldige licentie te voorzien, tenzij anders overeengekomen. De licentiekost kan in geen geval teruggevorderd worden van No Beardless Men. De opdrachtgever moet een geldige licentie kunnen voorleggen alvorens de tool geleverd kan worden. Uitzondering hierop is dat de opdrachtgever No Beardless Men aanstelt om deze licentie in zijn plaats te bekomen. In dat geval zal No Beardless Men de volledige licentiekost kunnen terugvorderen van de opdrachtgever en opnemen in de factuur.

5.2. De uitwerking van digitale tools in functie van de optimalisatie en automatisatie van werkprocessen is functioneel gebonden, namelijk de digitale tool beoogt een welbepaald functioneel doel. No Beardless Men heeft geen verplichting om de tool in verschillende vormen uit te werken om te vergelijken welke oplossing het beste presteert, tenzij expliciet anders overeengekomen.

5.3. Uitgewerkte digitale tools zijn steeds ter aanvulling van de bestaande (al dan niet manuele) werkprocessen die hetzelfde doel beogen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een (al dan niet manueel) alternatief werkproces te bewaren naast de tools die No Beardless Men voorziet. Deze alternatieve werkprocessen kunnen vervolgens aangewend worden wanneer, om welke reden dan ook, de voorziene digitale tools van No Beardless Men niet gebruikt kunnen worden.

5.4. De uitgewerkte digitale tools kunnen gebruik maken van andere functies beschikbaar op het besturingsplatform (e.g. internet, intranet, verkenner, command prompt, VPN-verbindingen, externe servers, …) of externe hardware (printer, labelprinter, scanner, … ). In geen enkel geval kan No Beardless Men verantwoordelijk gesteld worden voor het niet werken van deze andere functies of externe hardware, bijvoorbeeld na software updates van externe tools.

Artikel 6. Hostingdiensten & domeinnaam

6.1. Hosting van websites gebeurt altijd door een externe partner van No Beardless Men. No Beardless Men stelt alles in het werk om een ononderbroken en foutloze connectie met het internet te voorzien, doch garandeert in geen geval dat de website steeds correct, ononderbroken, en/of foutloos bereikbaar zal zijn voor het publiek.

6.2. No Beardless Men is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar No Beardless Men weinig of geen invloed op heeft. No Beardless Men kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die voortkomt uit de relatie van No Beardless Men met deze derden of het verbreken ervan, ongeacht het moment waarop deze schade ontstaat of zichtbaar wordt.

6.3. De opdrachtgever erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de website van tijd tot tijd offline kan zijn tijdens de online uren ingeval van onmiddellijk noodzakelijke onderhouds- en/of reparatiewerken, of ingeval van panne of storing in het telecommunicatienetwerk, en ziet af van enige aansprakelijkheidsvordering tegenover No Beardless Men voor dergelijke onvoorziene omstandigheden, en/of de schade die er het gevolg van zou zijn.

6.4. In geval de website offline gaat tijdens de normale kantooruren, kan de opdrachtgever No Beardless Men op de hoogte brengen. Na dergelijke melding zal No Beardless Men haar uiterste best doen om de website zo snel mogelijk online te krijgen voor zover het offline zijn van de website te wijten is aan No Beardless Men.

6.5. No Beardless Men garandeert alle noodzakelijke en/of nuttige maatregelen te hebben genomen voor de fysische en logische beveiliging van de website, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen.

Artikel 7. Algemene regels voor webhosting

7.1. De opdrachtgever mag op geen enkele wijze de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimte, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van No Beardless Men of derden. De activiteiten van de opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

7.2. De opdrachtgever verzekert te allen tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op toepassingen ter beschikking gesteld door No Beardless Men.

7.3. De opdrachtgever zal No Beardless Men integraal vrijwaren voor alle schade (inclusief advocatenkosten) die No Beardless Men zou lijden door de in dit artikel verboden handelingen, en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen No Beardless Men, die hiermee verband houdt.

7.4. Het ontvangen en verzenden van spam is op al de door No Beardless Men ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en leidt tot directe afsluiting van het account.

7.5. De opdrachtgever verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van No Beardless Men alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De opdrachtgever staat zijn recht af om schadevergoeding van No Beardless Men te claimen.

Artikel 8. Levering

8.1. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats waar No Beardless Men haar bedrijfsactiviteit uitoefent.

8.2. De datum van levering wordt slechts als richtlijn opgegeven en bindt No Beardless Men niet, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven door de opdrachtgever dat het een uiterste termijn betreft. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

8.3. Indien beide partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn voor onbepaalde tijd verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden tijdig over te maken aan No Beardless Men of verbeterde versies tijdig te aanvaarden.

8.4. Indien bezorging per post van de af te leveren zaken is overeengekomen, zijn alle kosten verbonden aan de levering voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtgever draagt bovendien steeds het risico van de postbezorging.

8.5. Indien op het moment van de levering nog openstaande punten moeten afgewerkt worden, dienen deze openstaande punten ofwel opgenomen te worden op de factuur ofwel schriftelijk neergeschreven te worden op de datum van de levering en in tweevoud ondertekend worden door de opdrachtgever enerzijds en No Beardless Men anderzijds. Zonder deze overeenkomst, heeft de opdrachtgever geen recht om verdere acties van No Beardless Men te eisen na datum van levering.

8.6. Klachten over de geleverde goederen of diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na levering via aangetekend schrijven gemeld te worden ten aanzien van No Beardless Men.

Artikel 9. Prijs en betalingsvoorwaarden

9.1. Alle prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is vermeld.

9.2. Werken die geen deel uitmaken van het bestek worden apart gefactureerd aan het op dat ogenblik geldend uurtarief, met een minimum aanrekening van een kwartier. No Beardless Men kan in de toekomst het uurtarief eenzijdig aanpassen voor werken die niet beschreven werden in een bestek waarvoor een ander uurtarief werd afgesproken. Elke aanpassing aan de bestelling tijdens de uitvoering ervan kan een wijziging van de initieel overeengekomen prijs met zich meebrengen.

9.3. De facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Alle opmerkingen betreffende de factuur dienen gedaan te worden per aangetekend schrijven, binnen 8 dagen na de ontvangst van de factuur.

9.4. De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling zelf heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en/of diensten. No Beardless Men stuurt de opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten. Bij gebreke aan betaling binnen de vooropgestelde termijn, is op de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling, onherroepelijk en onherleidbaar een intrest van 1% per maand verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling uiterlijk de eerste kalenderdag van de maand volgend op de vervaldatum is, zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling en naast en boven de intresten zoals hierboven bepaald, een forfaitaire, onherroepelijke en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10% op de factuurbedragen, met een minimum van 125 euro.

9.5. No Beardless Men zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten, de domeinnaam/server af te sluiten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van No Beardless Men om nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. De opdrachtgever dient in ieder geval alle kosten te vergoeden die gemaakt werden om de factuur te innen. Meer in het bijzonder zal No Beardless Men het recht hebben de opgeslagen data te verwijderen en de domeinnaam vrij te geven.

9.6. De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is slechts mogelijk zolang No Beardless Men haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500 euro. Indien de werkzaamheden reeds zijn aangevat, is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van 80% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 8000 euro.

Artikel 10. Support

10.1. Support of ondersteuning na levering van de tools zit standaard niet inbegrepen in de offerte, tenzij anders vermeld. Opvolging na de levering van de tools dient afzonderlijk overeengekomen te worden in een schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en No Beardless Men.

10.2. Support omvat technisch onderhoud (i.e. het functioneel werkende houden) van de tools/diensten/website/server en hostingdiensten, indien de hosting gebeurt door No Beardless Men. Indien de hosting niet door No Beardless Men wordt uitgevoerd, kan No Beardless Men hier nooit voor verantwoordelijk gesteld worden.

10.3. Support is niet van toepassing op andere functies beschikbaar op een besturingsplatform (e.g. internet, intranet, verkenner, command prompt, VPN-verbindingen, externe servers, …) of externe hardware (printer, labelprinter, scanner, … ) die zich parallel naast de voorziene tools bevinden.

Artikel 11 Opzegging en ontbinding hosting en websites

11.1. No Beardless Men is gerechtigd tot vergoeding door de opdrachtgever van de directe en indirecte schade, daaronder begrepen de kosten, welke als gevolg van het ontbinden van de overeenkomst ontstaan.

11.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van No Beardless Men op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.3. Indien No Beardless Men op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

11.4. Een hostingovereenkomst wordt aangegaan voor een termijn van minimaal 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de overeenkomst niet twee maanden voor het einde van het contract wordt opgezegd, zal de overeenkomst stilzwijgend voor een bijkomende periode van één jaar worden verlengd. De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens No Beardless Men niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of in strijd daarmee handelt. De overeenkomst kan zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang en zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever worden beëindigd indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer van of zijn vermogen heeft verloren.

11.5. Indien het account van de opdrachtgever wordt opgeheven, zullen per direct alle bestanden van deze account worden verwijderd (data, websites, emailadressen, -aliassen en mailinglisten, enzovoort).

11.6. De overeenkomst kan door No Beardless Men met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd indien de opdrachtgever op zeer ernstige wijze misbruik maakt van de account zoals, doch niet beperkt tot het geval waarin de opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving, de opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, de opdrachtgever pornografische materialen opslaat op de account, de opdrachtgever bezoekers de gelegenheid geeft om illegale software (mp3’s, etc.) te downloaden vanaf zijn account.

11.7. No Beardless Men heeft het recht geleverde toepassingen en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever van de overeenkomst een verplichting jegens No Beardless Men niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. No Beardless Men zal de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van No Beardless Men kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 12. Non-conformiteit

12.1. De door No Beardless Men te leveren zaken zoals nader omschreven in de overeenkomst tussen No Beardless Men en de opdrachtgever voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd.

12.2. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld, respectievelijk wanneer de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

12.3. Vermeende gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan No Beardless Men te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat No Beardless Men in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient No Beardless Men in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

12.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan onder het voorgaande artikel bedoeld, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

12.5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zullen partijen in overleg treden om een oplossing te zoeken voor het gebrek. No Beardless Men zal zich inspannen om het gebrek te herstellen, dan wel een vervangende (deel-)prestatie te verrichten. Het betalen van schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12.6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan zijn de kosten aan de zijde van No Beardless Men, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13. Klachten

13.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan No Beardless Men te worden bezorgd binnen een termijn van acht dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 14. Overmacht

14.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. No Beardless Men is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

14.2. Eventuele reeds geleverde prestaties door No Beardless Men tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1. No Beardless Men kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten, zelfs een grove fout, van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. No Beardless Men zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van No Beardless Men of een aangestelde.

15.2. De aansprakelijkheid van No Beardless Men met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van No Beardless Men. De totale aansprakelijkheid van No Beardless Men zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan No Beardless Men werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

15.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft No Beardless Men het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

15.4. No Beardless Men zal de website op het internet plaatsen in de versie, en in de staat waarin deze door No Beardless Men op verzoek van de opdrachtgever is ontwikkeld. No Beardless Men zal de website op het internet plaatsen onder de URL en/of de domeinnaam die door de opdrachtgever zelf, of door No Beardless Men op verzoek van de opdrachtgever, is aangevraagd en geregistreerd. In geen geval zal No Beardless Men aansprakelijk zijn voor de keuze van de URL en/of de domeinnaam. No Beardless Men zal ook niet aansprakelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het misbruik van de URL en/of de domeinnaam, en/of de inbreuken op rechten van derden door de keuze van de URL en/of domeinnaam.

15.5. No Beardless Men zal de website op het internet plaatsen met de inhoud die door de opdrachtgever zelf, of door No Beardless Men op verzoek van de opdrachtgever, is aangemaakt op het ogenblik van het online plaatsen van de website en/of op elk later ogenblik. In geen geval zal No Beardless Men aansprakelijk zijn voor de inhoud van de website en/of het grafisch werk uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever. No Beardless Men zal ook niet aansprakelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het misbruik van de inhoud van de website, en/of de inbreuken op rechten van derden door de inhoud van de website. De opdrachtgever verplicht zich ertoe om te controleren of de toegevoegde inhoud (tekst, foto’s, …) onderhevig is aan copyjustify. Indien dit het geval is, heeft de opdrachtgever de plicht dit te melden aan No Beardless Men, zodat dit opgenomen kan worden in de website met de correcte referenties of credits. De opdrachtgever is met name verantwoordelijk voor elk verhaal van derden die enige rechten op bepaalde inhoud laten gelden. Voor elk voorkomend schadegeval zal de opdrachtgever No Beardless Men schadeloos stellen.

15.6. No Beardless Men is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het (besturings)systeem of het Internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de opdrachtgever, handelingen van andere opdrachtgevers of Internetgebruikers, login procedure, account, emailadressen en IP-adressen. No Beardless Men zal zich echter wel inspannen om zorgvuldig op een correcte en veilige manier om te gaan met de voorzien data.

15.7. No Beardless Men is inzake haar supportdiensten gehouden tot een inspanningsverbintenis, en onderschrijft in geen geval een resultaatsverbintenis. No Beardless Men zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade die door haar dienstverlening berokkend is aan de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van No Beardless Men is uitdrukkelijk beperkt tot rechtstreekse schade. In geen enkel geval zal No Beardless Men aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan het totale bedrag door de opdrachtgever per jaar betaald onder deze overeenkomst.

15.8. De opdrachtgever kan in geen geval enige aanspraak tegenover No Beardless Men laten gelden na verloop van een termijn van meer dan 12 maanden nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan. No Beardless Men behoudt geen reservekopieën van de data of instellingen die de opdrachtgever heeft ge-upload naar de server. De opdrachtgever dient belangrijke informatie zelf te bewaren. De opdrachtgever vrijwaart No Beardless Men voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van No Beardless Men.

15.9. No Beardless Men kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. No Beardless Men is niet verantwoordelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die No Beardless Men mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

15.10. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan No Beardless Men. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die No Beardless Men als gevolg hiervan lijdt.

15.11. No Beardless Men kan niet aansprakelijk zijn voor het malfunctioneren van andere applicaties die gebruikt worden naast de ontwikkelde digitale tools en beschikbaar op een besturingsplatform (e.g. internet, intranet, verkenner, command prompt, VPN-verbindingen, externe servers, …) of externe hardware (printer, labelprinter, scanner, … ).

15.12. No Beardless Men kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het stilvallen of oplopen van vertraging door het tijdelijk niet functioneren van digitale tools ontwikkeld door No Beardless Men. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om een alternatief te hebben voor de digitale tools.

Artikel 16.Verwerking persoonsgegevens

16.1. Voor zover de opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van No Beardless Men, heeft No Beardless Men de hoedanigheid van verwerker. De opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de GDPR privacywet. De opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

16.2. In het kader van de diensten voor de opdrachtgever, verwerkt No Beardless Men persoonsgegevens van de door de opdrachtgever opgegeven contactpersonen en bedrijfsinformatie. De contactpersonen hebben een recht van toegang, aanpassing en verwijdering met betrekking tot hun gegevens. Gegevens van contactpersonen of bedrijfsinformatie wordt door No Beardless Men niet doorgegeven aan derden, tenzij anders overeengekomen in functie van de overeenkomst tussen beiden.

16.3. Indien No Beardless Men bepaalde taken of diensten uitbesteed aan derden, dan heeft No Beardless Men het recht om relevante data te delen die noodzakelijk is voor de derde partij om zijn taak of dienst naar behoren uit te voeren.

Artikel 17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

17.2. Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op de programmatuur, digitale tools en de grafische vormgeving behoort steeds en uitsluitend toe aan No Beardless Men, tenzij expliciet anders overeengekomen. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 BW wordt de eigendom van de verkochte goederen en diensten slechts overgedragen aan de klant na de volledige betaling van de overeengekomen prijs, belastingen, interesten, kosten en schadevergoeding.

17.3. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk enkel een gebruiksrecht te hebben. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. In het bijzonder blijft No Beardless Men eigenaar van het beheerssysteem.

17.4. De opdrachtgever zal de Intellectuele Eigendomsrechten van No Beardless Men te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De opdrachtgever zal No Beardless Men onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van No Beardless Men waarvan hij kennisneemt.

17.5. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van het recht op reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden. Deze overdracht vloeit niet voort uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten.

17.6. De eigendom van de bronbestanden van een door No Beardless Men ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van No Beardless Men en zal niet worden aangeleverd. Deze broncode mag door de opdrachtgever niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden. De opdrachtgever mag de broncode ook niet onthullen of doorgeven.

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten en verbintenissen van No Beardless Men. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van No Beardless Men zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

18.2. No Beardless Men kan de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, vereffening, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever. Deze gevallen en elk ander geval dat wijst op insolvabiliteit van de opdrachtgever brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verval van de gegeven betalingstermijnen met zich mee, waarbij de nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar worden, voor welke bestelling ook.

Algemene voorwaarden No Beardless Men VOF (versie 3.003) – 15 augustus 2018